صفحه آغازين تماس با ما   English
مستمري بگيران

كانون بازنشستگان

كانون بازنشستگان همكاران تامين اجتماعي
2221460-2245011
كانون بازنشستگان تامين اجتماعي
2241833

  بانك اطلاعاتي كانون هاي  كارگران بازنشسته و مستمري بگيران  تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي
رديف نام شهرستان نام رئيس كانون تعداد پرونده هاي فعال تعداد اعضاي رسمي كانون تاريخ پايان اعتبار ثبت كانون تلفن
بازنشستگان از كار افتادگان بازماندگان
1 اروميه ميرزاعلي بيراقي 4981 866 5075 6705 18/02/1390 2232700-0441
2 نقده سيدحسين هاشمي 275 62 517 355 26/03/1390 6225821-0443
3 پيرانشهر محي الدين برشان 361 47 615 455 30/03/1388 4223083-0444
4 ماكو محمد خضرزاده به علت عدم فعاليت در تاريخ 20/12/85  ابطاال گرديد.


بانك اطلاعاتي كانون هاي  كاركنان بازنشسته  تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي
رديف نام شهرستان نام رئيس كانون تعداد پرونده هاي فعال تعداد اعضاي رسمي كانون تاريخ پايان اعتبار ثبت كانون تلفن
بازنشستگان از كار افتادگان بازماندگان
1 اروميه مظفر محمدزاده 165 ------------ 9 172 05/09/1389 2221460-0441
 
ناوبر